Fővárosi Önkormányzat Óvodája

                 

 

 Új szülőknek a 2022/23-as nevelési évre vonatkozóan:


Szülői tájékoztató az óvodában: 2022. április 19. (KEDD) 16.30

Bemutatkozó óvodai nyílt nap gyerekeknek szülőkkel együtt: 2022. április 20. (SZERDA) 9 -11 óráig (Az óvoda -- csoportok, udvar - megtekintése)


Az előjegyzések hete április 25-29 között H-Sz-P 8-12 óráig, K-Cs 15-17 óráig. Időpont foglalás alább!

A kitöltött nyomtatványokat az óvoda címére előzetesen kérjük visszaküldeni:

fgyovoda@invitel.hu

Előjegyzési nyomtatvány

Szándéknyilatkozat

ELŐJEGYZÉS FOGLALÁSA

 

HIRDETMÉNY

 

az óvodai felvételekről

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §).

 

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák:

 

Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.)
Integráló óvoda, Felvételi körzete: Budapest

 

Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.)

Munkahelyi óvoda. Beszédfogyatékos gyermekeket integráló óvoda, Felvételi körzete: Budapest

 

Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak (Nkt. 4. § 19. pont).

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont).

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bekezdés). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2) bekezdés).

 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 25-29.

 

A szülő — a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt (Oktatási Hivatal). A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt (Rendelet 20. § (2) bekezdés).

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont).

 

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (Rendelet 20. § (3) bekezdés). A nem magyar állampolgár kiskorút akkor lehet beíratni, akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei, melyet a szülőnek a beíratásánál igazolnia kell (Nkt. 92. § (1)-(2) bekezdés).

 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani (Nkt. 47. § (1) bekezdés).

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. (Nkt. 49. § (3) bekezdés).

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2022. május 10. napjáig közli a szülővel (Rendelet 20. § (4) bekezdés). A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került (Nkt. 20. § (1d)).

 

Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. A jogszabálysértésre, vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. (Nkt. 37-38. §).

 

A felvett gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:

 

2022. szeptember 1. (csütörtök)

 

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

 

 


                                                                          


 

TÁJÉKOZTATÓ

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJÁRÓL

 

A Fővárosi Önkormányzat Óvodája a magyar óvodapedagógia hagyományain nyugvó szakmai műhely már 1911 óta.

 

 Jelenlegi épületünkben 1999-től folytatjuk elődeink kettős munkáját.

 

 Egyrészt: a 3 – 7 éves korú gyermekek nevelését,

 

 másrészt: önként vállalt  feladatként ellátjuk a fővárosi és  vidéki óvodapedagógusok továbbképzését, segítjük szakmai megújulásukat.

 

Óvodánk fenntartója: Budapest Főváros Önkormányzata.

 

 Intézményünkben öt csoport (kis, középső, nagy, vegyes) 20-23-as gyermeklétszámmal működik.

 

Óvodánk 2013-ban elnyerte az „Örökös Zöld óvoda” címet, valamint itt működik a KÖRNYEZETI- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ÓVODAI Oktató Központ „Kékcinke” néven. Kertünk „Madárbarát kert” 2002 óta.

 

 Tagjai vagyunk az „Egészségesebb óvodák” Nemzeti Hálózatának.

 

 Alapfunkciónk céljait és feladatait az ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA  határozza meg, mely HELYI NEVELÉSI PROGRAMUNKBAN sajátos módon tükröződik – ezt címe is kifejezi:

JÁTÉKVILÁG ÓVODAI PROGRAM

                                                       

 Olyan óvodai környezetet biztosítunk a gyermekek számára, melyben a JÁTÉK megkapja a fontosságának megfelelő, méltó helyet.

"Mindenek felett játszódjék a gyermek"

                                                              (Bólyai Farkas)

A tevékenységeket úgy állítjuk a gyermekek fejlesztésének szolgálatába, hogy azokat JÁTÉKOSAN ÉLJÉK MEG.

 

-            JÁTÉKTEVÉKENYSÉG KÖZBEN fedeztetjük fel és szerettetjük meg környezetüket.

 

-            Változatos lehetőséget biztosítunk arra, hogy ELJÁTSZHASSÁK örömeiket, bánataikat, vágyaikat.

 

-            JÁTÉKOS, felszabadult, örömteli érzésekkel adhatják át magukat az esztétikai hatásoknak.

 

-            A munkajellegű feladatok JÁTÉKOSAN komoly elsajátításán keresztül kezdhessék el iskolás éveiket.

 

 Szeretnénk minden óvodásunkat a képességeinek legmegfelelőbb iskolába eljuttatni.

 

 

Óvodánkban beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése is történik – csoportonként 1 max. 2 gyermekkel.

 

Figyelemre méltó eleme programunknak a család és az óvoda új szemléletű, nevelőtársi kapcsolata, melyben a családi nevelés jogait és elsődlegességét a pedagógusok tiszteletben tartják, a szülők pedig bíznak az óvónők szakértelmében.

 

 Nevelési céljaink megvalósulásához a következő programok és tevékenységek színesítik óvodásaink életét:

 

 Programok:

 

 • Állatkerti látogatások
 • bábelőadások
 • Bábszínház látogatás
 • erdei óvoda
 • falusi óvoda
 • szüreti mulatság szülőkkel
 • farsangi mulatság szülőkkel
 • iskolalátogatás nagycsoportosokkal
 • kirándulások óvodásokkal és családosan
 • mackónap
 • madarak karácsonya
 • múzeumlátogatások
 • jeles zöld ünnepek
 • az óvoda születésnapja
 • nagyszülők napja

 

 Tevékenységek:

 

 • A zene világnapja
 • „Játsszuk együtt!” otthoni közös játékkészítés, óvodai kiállítással
 • kézműves napok családoknak (karácsony és húsvét előtt)
 • kenyérsütés – kiflisütés
 • mézeskalácssütés

 

 Óvodánkban széleskörű óvodatörténeti múzeumi gyűjtemény található.


2019-ben bemutatkozó film készült óvodánkról: